Kulturní akce - Festival Slámování : Spolek na záchranu památek červenořečických


Česky (cz) English (en)


Spolek na záchranu památek červenořečických

Naše činnost

Spolek na záchranu památek červenořečických má za cíl záchranu bývalého hřbitovního kostela Božího Těla, zámku Červená Řečice a ochranu drobných památek v obci Červená Řečice a okolí. Zároveň je organizátorem výtvarně recesivní akce Slámování, které probíhá na zámku v Červené Řečici.

Projekty, které jsme realizovali

  • Projekt obnovy bývalého hřbitovního kostela Božího Těla a realizace parku v areálu kostela.
  • Slavnosti svěcení nových zvonů v Červené Ŕečici - 1997.
  • 11 ročníků akce Slámování - spolupráce s Občanským sdružením ŠVAGR z Písku.
  • Workshopy pro zahraniční studenty - spolupráce se sdružením INEX-SDA
  • Někollikaletá administrativní činnost ve prospěch záchrany zámku Červená Řečice.

Kauza zámek Červená Řečice v datech

14.12.1989 Okresní národní výbor (ONV) Pelhřimov převádí hospodářskou smlouvou - bezúplatně zámek Červená Řečice stavebně výrobnímu družstvu UNIMAX Praha.
1.1.1990 Na Katastrálním úřadu v Pelhřimově zapsáno vlastnictví ve prospěch firmy UNIMAX Praha.
10.4.1991 UNIMAX Praha dává zámek do zástavy Agrobance Praha a.s. (výše úvěru 16 000 000 Kč).
1991 Schválen zákon č. 229/1991 Sb. s blokačním § 29, který znemožňuje převod dosud nevydaných církevních majetků na třetí osoby, do vyřešení církevních restitucí.
4.3.1992 Okresní úřad (OkÚ) v Pelhřimově napomíná vlastníka za neudržování památky a dožaduje se nápravy.
5.10.1992 OkÚ Pelhřimov vyměřuje pokutu UNIMAXU ve výši 100 000 Kč za neudržování památky. Nezaplaceno.
12.11.1992 Pelhřimov OÚ Červená Řečice - kontrola údržby památky. Zástupci firmy UNIMAX se nedostavují.
16.9.1993 OkÚ Pelhřimov, OÚ Červená Řečice - kontrola údržby památky. Zástupci firmy UNIMAX se nedostavují.
18.10.1994 Pelhřimov vyměřuje pokutu UNIMAXU ve výši 20 000 Kč za neudržování památky. Nezaplaceno.
1994 Římskokatolická církev žádá Okú Pelhřimov navrácení zámku Červená Řečice.
1996 Okú Pelhřimov podává návrh na exekuci majetku firmy UNIMAX k Okresnímu soudu v Pelhřimově.
1996 Vyhlášen konkurz na firmu UNIMAX.
1996 Okresní soud v Pelhřimově ruší exekuci z důvodu vyhlášení konkurzu.
1996 Založen Spolek na záchranu památek červenořečických.
1998 Spolek na záchranu památek červenořečických iniciuje schůzku na Arcibiskupství pražském (přítomni zástupci církve, věřitelský výbor, konkurzní správce). Církev nemůže nic dělat do vyřešení restitucí církevních majetků.
2001 Spolek na záchranu památek červenořečických žádá poslance Jičínského - ČSSD (zvolen za region Pelhřimov) o pomoc při záchraně zámku Červená Řečice. Bez konkrétní pomoci.
2001 Spolek na záchranu památek červenořečických píše ministru Dostálovi o pomoc. Odpověď : zámek je možné okamžitě prodat, nic tomu nebrání.
2003 leden Padá část západní obvodové zdi (místní šetření MěÚ Pelhřimov, OÚ Červená Řečice). Zástupci firmy UNIMAX se nedostavují.
2003 MK ČR vyhlašuje Památkovou zónu v obci (2/3 obce - součástí je i zámek)
2003 leden OÚ Červená Řečice žádá o pomoc stínovou ministryni kultury a poslankyni Němcovou – ODS.
2003 únor Poslankyně Němcová interpeluje ministra Dostála a Palase co bude s církevními restitucemi.
2003 únor OÚ Červená Řečice dostává od poslankyně Němcové odpovědi ministrů na interpelaci. Postup ve věci je v legislativním návrhu prací na rok 2005.
2003 březen Spolek na záchranu památek červenořečických zajišťuje oplocení okolí spadlé zdi na náklady OÚ Červená Řečice.
2003 březen Spolek na záchranu památek červenořečických žádá o pomoc mluvčího ČBK Daniela Hermanna a Ing. Kalného – předány kontakty na Arcibiskupství pražské.
2003 květen OÚ Červená Řečice zadává právní rozbor situace se zámkem.
2003 květen Při návštěvě obce žádá OÚ Červená Řečice o pomoc Jana Kasala – místopředsedu poslanecké sněmovny - KDU-ČSL. Bez konkrétního výsledku.
2003 duben Žádost o stanovisko a pomoc Ing. Štícha – Arcibiskupství pražské. Církve čekají na řešení restitučních nároků.
2003 srpen Schůzka právníků obce Červená Řečice a města Pelhřimov - právní rozbor situace. Je nutné vyřešit církevní restituce a zrušit § 29 zák 229/1991 Sb.
2004 Žádost OÚ Červená Řečice ministru kultury Dostála o vyvlastnění zámku Červená Řečice firmě UNIMAX.
2004 OÚ Červená Řečice trvá na své žádosti k ministru kultury Dostálovi o vyvlastnění zámku Červená Řečice firmě UNIMAX.
2004 Žádost o stanovisko a pomoc - senátor Jehlička. Bez konkrétního výsledku.
2004 Místní šetření – OÚ Červená Řečice, na pokyn ministra ředitel NPÚ Brno Míčka. Bez konkrétního výsledku.
2004 Žádost o stanovisko a pomoc – hejtmana kraje Vysočina Dohnala. Pověřena vedoucí odboru památkové péče vypracováním právního rozboru.
2004 Vedoucí odboru památkové péče vypracovává právní rozbor kauzy. Věc není možné řešit bez zrušení blokačního § 29 zák. 229/1991 Sb. Ještě je možné vyvlastnit.
2004 Informování o stavu postižených obcí na krajské konferencích SMO ČR
2004 Žádost o stanovisko k postupu šéfa NPÚ Brno pana Míčky panu Kaiglovi. NPÚ Brno nemá kapacity na převzetí zámku Červená Řečice. Jiný postup při záchraně nestanoven.
2004 Výzva obcí postižených neřešením církevních restitucí ke sdružení – připojilo se 42 obcí
2004 Žádost o pomoc SMO ČR
2005 Spolupráce s Ekumenickou radou církví
2005 Duben Iniciování celostátního fóra Církevní majetek a historické památky v Hejnicích
2005 SMO ČR informuje o problémech obcí na seznamovací schůzce premiéra Paroubka
2004 Žádost o stanovisko a pomoc – senátor Pithart
2005 Otevřený dopis starostů obcí postižených neřešením církevních restitucí ministru Janákovi
2006 Schůzka 14 starostů, představitelů SMO ČR a PF ČR s ministrem Jandákem a na Arcibiskupství pražském
2005 Žádost o stanovisko a pomoc – stínový ministr spravedlnosti za ODS Pospíšil. Zatím bez konkrétního výsledku.
2005 Seminář v Poslanecké sněmovně PČR – Vztah církví a státu v doktrínách parlamentních stran – KDU-ČSL (Kasal, Talíř- restituce je třeba řešit, KSČM - Koníček - podpoříme oprávněné nároky církví, ČSSD – Doc. Floss řešil svůj vztah ke Kristu, ODS – stínová ministryně kultury Němcová nedorazila, Unie svobody – Karásek - restituce je třeba řešit
2006 leden Spolek na záchranu památek červenořečických žádá ministra kultury Jandáka o vyvlastnění zámku Červená Řečice firmě UNIMAX.
2006 leden Spolek na záchranu památek červenořečických žádá o pomoc ředitele Odboru památkové inspekce Ministerstva kultury JUDr. Jiřího Varhaníka
2006 červenec Spolek na záchranu památek červenořečických žádá odpověď na dopis ministru kultury Jandákovi o vyvlastnění zámku Červená Řečice firmě UNIMAX.
2006 Odpověď ministra kultury Jandáka na žádost o vyvlastnění zámku Červená Řečice firmě UNIMAX. Nelze pomoci, protože existuje § 29 zákona č. 221/1991 Sb. o blokaci bývalých církevních majetků, které stát ukradl v roce 1948 a dosud církvím nevrátil. Zrušení blokace je dlouhodobá záležitost.
2007 Periodické konzultace s právníkem, vedoucím správy majetku a ekonomem diecéze Ing. Karlem Štíchou, vedoucím památkové inspekce JUDr. Jiřím Varhaníkem, pracovníkem památkové péče MěÚ Pelhřimov Mgr. Staňkem
2007 leden Informace na 2. schůzi STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA,
2007 duben Výbor pro hospodářství zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR a Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova - veřejné slyšení na téma „Restituce církevního majetku“
2007 květen Zámek Červená Řečice má být prodán v dražbě, i přes existenci § 29 zákona 229/1991 Sb.
2007 květen Spolek na záchranu památek na základě analýzy informací, prozatím zablokoval prodej zámku
2007 květen Spolek na záchranu památek hledá investora a zájemce o koupi zámku
2007 květen První zájemce přichází s nabídkou investice 100 000 000 Kč a projektem. Rozpočet na rekonstrukci odhadl na cca 300 000 000 Kč.
2007 květen Účast na 3. ročníku Konference o restitucích církevních majetků ve Svatobořicích
2007 květen cca 22 senátorů podpořilo stížnost k Ústavnímu soudu (ÚS) do Brna na zrušení § 29 zák. č. 229/ 1991 Sb. Podání stížnosti k ÚS.
2007 červen Zastavena dražba zámku v rámci exekuce na majetek družstva UNIMAX.
2007 červen Vyjednán mechanismus k provedení exekuce pro vhodného a solidního investora. V rámci prodeje formou dražby by došlo k oddlužení zámku a zájemce by jej mohl získat za symbolickou cenu. Zároveň je nutné, aby v dražbě zámek koupilo Arcibiskupství pražské a potom jej prodalo investorovi (dojde k odblokování majetku - § 29 zák. 229/1991 Sb.). Smlouva ( o smlouvě budoucí kupní) mezi Arcibiskupstvím a zájemcem bude podepsána dopředu.
2007 červen Probíhají jednání s pracovníky Ústředního pracoviště Národního památkového ústavu (p. Žák) a ředitelem Památkové inspekce ministerstva kultury JUDr. Varhaníkem. Bez konkrétního výsledku.
2007 červen Žádost o schůzku s ministrem kultury ČR Václavem Jehličkou. Byli jsme odkázáni na Annu Matouškovou vedoucí odboru památkové péče ministerstva kultury.
2007 červen Schůzka s Annou Matouškovou vedoucí odboru památkové péče Ministerstva kultury a JUDr. Karmazínem. Konstatováno, že ministerstvo může pomoci pouze právním rozborem situace, popř. dotací na památkovou zónu. Jedlička nabídl okamžitou součinnost, až bude pí Matouškovou vybrána právní kancelář.
Město Červená Řečice by za dotaci na MPZ mohlo věnovat nějaké přímé prostředky na nejnutnější opravy zámku. Předpokladem by mělo být vypracování Programu regenerace MPZ Červená Řečice.
2007 červen Jedlička informoval o schůzce na Ministerstvu kultury a návrzích pí Matouškové na zasedání Zastupitelstva Města Červená Řečice. Tyto návrhy většina zastupitelstva, v čele s vedením obce, odmítla.
2007 září Urgence právního rozboru u pí Matouškové, opětovný příslib vypracování právního rozboru. Bez výsledku.
2007 říjen Urgence právního rozboru u p. Karmazína, opětovný příslib vypracování právního rozboru. Bez výsledku.
2008 leden Akutní urgence právního rozboru u pí Matouškové, s tím, že hrozí tunelování zámku Červená Řečice. Opětovný příslib vypracování právního rozboru. Bez výsledku.
2008 březen Stížnost náměstku Mikešovi na nečinnost pí Matouškové a žádost o řešení.
2008 březen Náměstek Mikeš přislibuje řešení. Bez výsledku.
2008 leden-červen Aktivní angažmá J. Jedličky při podpoře vládního návrhu zákona o částečné finanční náhradě církvím – dořešení restitucí církevních majetků. (CEVRO institut, Senát Parlamentu ČR, seminář ČSSD v Parlamentu ČR…..)
2008 květen Schůzka s novým vlastníkem na zámku (noví vlastníci družstva UNIMAX – Ostravská společnost v konkurzu, pracovníci NPÚ Telč, Mgr. Staněk, Ing. Kocman, členové Spolku - R. Beneš, V. Vlček)
2008 červen Nabídka spolupráce a pomoci p. Niesyt NPÚ Telč.
Zpracoval: MgA. Jiří Jedlička – spolupředseda Spolku na záchranu památek červenořečických

Kontaktní informace

MgA. Jiří Jedlička - jedlon@post.cz, 731 489 022